Trang tin giải trí vui vẻ - hài hước nhất Việt Nam
Qc

Mục tiêu của chung cư goldsilk complex Van Phuc đề ra

admin | 10/06/2015

Mục tiêu chung cư goldsilk complex Van Phuc đề ra khi xây dựng là sẽ mang lại cho những gia đình một ngôi nhà phong cách mới là, đầm ấm, khác biệt theo tiêu chuẩn Châu Âu.

1. Kiểm soát, quản lý, duy trì và quản lý các lô đất nhà chung cư goldsilk complex, các yếu tố chung và các tiện nghi chung của chung cư hoặc bán chung cư Van Phuc.

2. Đảm bảo rằng các yếu tố phổ biến và tất cả tiện nghi chung của nhà chung cư đúng hoặc bán chung cư được duy trì đúng theo thứ tự tốt và sửa chữa định kỳ và đang được thực hiện để duy trì tài sản đó trong trật tự tốt và hữu ích, và để hỗ trợ các công ty quản lý hoặc chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu hoặc người thuê để thực hiện các hoạt động như vậy hay để ông trực tiếp tham gia các hoạt động như vậy trong các sự kiện của công ty quản lý hoặc chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu hoặc người thuê không thực hiện hoạt động này.

3. Đảm bảo rằng tất cả các tòa nhà chung cư goldsilk complex bao gồm bưu kiện đó được bảo hiểm chống lại các nguy cơ cháy, bạo động dân sự và bạo động hoặc để bảo đảm hoặc giữ được bảo hiểm, nếu có yêu cầu của các công ty quản lý hoặc của chủ sở hữu, và để phục hồi cao cấp như vậy hoặc phí từ việc công ty quản lý hoặc chủ sở hữu như trường hợp có thể được.

4. Loại bỏ tất cả các công trình xây dựng trái phép như dựng lên hoặc thực hiện bởi các chủ sở hữu tương ứng hoặc chiếm đóng của bưu kiện chung cư như vậy hay bởi bất kỳ người nào, trái với kế hoạch chung cư đăng ký hoặc chung cư đúng hoặc đăng ký bán chung cư Kế hoạch của bán chung cư.

5. Đảm bảo rằng các công ty quản lý tài sản nhà chung cư goldsilk complex hoặc bán chung cư đang hoạt động đúng và để quản lý và điều hành hoạt động của công ty quản lý đó.

6. Hỗ trợ các công ty quản lý hoặc chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu hoặc chiếm đóng của bưu kiện chung cư, các chung cư hoặc bán chung cư trong việc cung cấp các dịch vụ như nước, thoát nước, thoát nước, gas, điện, rác thải, xử lý. dịch vụ điều hòa không khí, điện thoại, radio và cho chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu hoặc chiếm đóng của bưu kiện chung cư sở hữu nhà chung cư đó hoặc bán chung cư.

7. Hỗ trợ các công ty quản lý để thiết lập và duy trì để sử dụng bởi chủ sở hữu hoặc chiếm đóng của bưu kiện chung cư goldsilk complex Van Phuc như vậy, các cơ sở như đường giao thông, , thảm cỏ, vườn hoa, công viên, sân chơi và không gian mở khác, hoặc để được trực tiếp tham gia các hoạt động như vậy. trong các sự kiện của công ty quản lý không thiết lập và duy trì các cơ sở đó.

8. Chuyển giao cho chính quyền địa phương bảo trì đường bộ, thảm cỏ. vườn hoa, công viên, sân chơi và không gian mở khác cho việc sử dụng bởi chủ sở hữu hoặc chiếm đóng của bưu kiện chung cư.

Chúng tôi sẽ cố gắng theo những mục tiêu trên, làm tất cả các những thứ cần thiết và có lợi cho cho một chung cư goldsilk Van Phuc xanh sạch đẹp cho khách hàng mua hưởng thụ.