Bat Dong San 2016, Thị trường BDS NHA DAT, Nhà Chung Cu